Tuludeklaratsioon 2012. Kes peavad seda esitama?

Kes peavad deklaratsiooni esitama?

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi isikud) eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Residentsuse muutumisest teavitab füüsiline isik maksuhaldurit ning täidab residentsuse määramise vormi R.

2012. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1. aprill 2013.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud, kelle:

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 1728 eurot
 • tuluks oli ainult Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel makstav pension, nimetatud riigis sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust makstav pension, kui pensioni summa ei ületanud täiendavat maksuvaba tulu 2304 eurot või kui pensionilt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni täiendavale maksuvabale tulule (2304 eurole) lisandub üldine maksuvaba tulu 1728 eurot
 • tuluks oli ainult tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, mis ei ületanud 768 eurot või kui hüvitiselt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda

Tuludeklaratsiooni peavad igal juhul esitama:

 • füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E)
 • isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte)
 • isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib ka naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks
 • isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust
 • isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid

Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb samuti tuludeklaratsioon esitada.

Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on 2012. aastal saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis, võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus. Selleks tuleb tal esitada tuludeklaratsioon. Samasugune õigus on ka isikul, kelle Eestis maksustatav tulu on väiksem kui 75%, kuid kes tõendab, et ta ei saa residendile ette nähtud mahaarvamisi üheski teises riigis.

Tuludeklaratsiooni esitamise võimalused

Tuludeklaratsiooni saab esitada kas elektroonilisel vormil e-maksuametis/e-tollis või pabervormil.

Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet kliendile eeltäidetud tuludeklaratsiooni, mis on alates 15. veebruarist kättesaadav e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbüroodes väljatrükina.

Ühisdeklaratsiooni esitamine

Ühise tuludeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus. Ühisdeklaratsiooniks loetakse abikaasade eraldiseisvaid deklaratsioone, millel mõlemal on märgitud, et abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni.

Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni.

Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui:

 • üks abikaasa on Eesti resident ja teine abikaasa on Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident, kes on saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis
 • mõlemad abikaasad on Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendid, kelle kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestis
 • üks või mõlemad abikaasad, kelle Eestis maksustatav tulu on väiksem kui 75%, tõendavad, et nad ei saa residendile ette nähtud mahaarvamisi üheski teises riigis

Tulumaksu tagastamine

Kui deklaratsioon on esitatud e-maksuametis/e-tollis ja deklareeritud andmed ei vaja täiendavat kontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast deklaratsiooni esitamist, kuid mitte enne 28. veebruari.

Olulised tähtajad

6.–8. veebruar Võimalus tutvuda e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega.
15. veebruar Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis avatakse.
Teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki.
28. veebruar Tulumaksu tagastamise algus e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele.
1. aprill Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.
20. aprill Tulumaksu tagastamise algus paberdeklaratsiooni esitanud klientidele.
1. juuli Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.
1. oktoober Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg, kui deklareeritakse ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest.

Tulumaksu tagastamise kohta loe lähemalt SIIT.
Tulumaksu juurdemakse kohta 
loe lähemalt SIIT.
Olulisemate muudatuste kohta 2012. aasta tulude deklareerimisel loe lähemalt SIIT.