Töövõimetushüvitise arvutamine haigekassas

Postitatud: 18 jaanuar, 2013

Haigekassa arvutab ajutise töövõimetuse hüvitise kindlustatud isiku ühe kalendripäeva keskmisest tulust maksu- ja tolliametist saadavate sotsiaalmaksu maksmist puudutavate andmete alusel. Tööandja arvutab hüvitist töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal.

Kalendripäeva keskmine tulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal kindlustatud isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 (liigaastal 366) jagatisega.

Ühe kalendripäeva keskmise tulu arvutamine haigekassas

  • avalikus teenistuses töötava isiku ja töölepingu alusel töötava isiku päevatulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 (liigaastal 366) jagatisega. Kui eelmisel kalendriaastal oli inimene füüsilisest isikust ettevõtja, siis on tema arvestatud sotsiaalmaksu summale lisatud ka tema enda eest FIEna makstud sotsiaalmaks.
  • võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava isiku, juriidilise isiku juhtimisorgani liikme või FIE kalendripäeva keskmine tulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365/(366) jagatisega.
  • ühe kalendripäeva keskmine tulu arvutamine, kui eelnenud kalendriaastal isikul tulu puudus või see oli väga väike, siis:

1) esimesel juhul võrdub kalendripäeva keskmine tulu töötaja põhipalga ja arvu 30 jagatisega, kuid mitte üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatise. Seejuures lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud töötaja kuupõhipalgast või Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. 2013. aastal on alampalk 320 eurot. Sellisel juhul võrdub ühe kalendripäeva keskmine tulu kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatisega.

Kui inimese põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis ühe kalendripäeva keskmine tulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega (2013. aastal on alampalk 320 eurot).

2) teisel kirjeldatud juhul võrdub isiku kalendripäeva keskmine tulu sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumäära (2013. aastal 320 eurot) ja arvu 30 jagatisega.

Ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamise aluseks olnud andmete muutumisel on inimesel õigus esitada haigekassale avaldus hüvitise ümberarvestamiseks 3 aasta jooksul alates töövõimetuslehe haigekassasse laekumise kuupäevast.

Ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine erinevate kindlustusliikide (FIE jt) korral

Kui isik on kindlustatud füüsilisest isikust ettevõtjana (edaspidi FIE), juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava isikuna, siis

  • kalendripäeva keskmine tulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisest või majandus- või kutsetegevusest vabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal kindlustatud isiku eest või tema poolt makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365/(366) jagatisega.

Kui nimetatud isikute kalendripäeva keskmise tulu arvutamise aluseks oleval kalendriaastal ei makstud sotsiaalmaksu, siis võrdub kalendripäeva keskmine tulu sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2lõikes 5 sätestatud kuumäära ja arvu 30 jagatisega. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel lähtutakse töökohustuste täitmisest või majandus- või kutsetegevusest vabastuse päevale eelnenud päeval kehtivast SMS § 2 lõikes 5 sätestatud kuumäärast. Nimetatud kuumäär kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega. 2013. aasta riigieelarve seadusest tulenevalt on see kuumäär 320 eurot.

Kui töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval ei olnud FIEl kohustust maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid ja eelmisel kalendriaastal ei makstud isiku eest või isiku poolt sotsiaalmaksu, siis tal kalendripäeva keskmist tulu ei ole ja hüvitist talle ei maksta.

Kui isikul on kindlustuskaitse nii töötajana kui ka FIEna või juhtimisorgani liikmena või võlaõigusliku lepingu sõlminud isikuna, siis arvutatakse kalendripäeva keskmine tulu kindlustatu jaoks soodsamal alusel (kas arvutatud sotsiaalmaksu summast või makstud sotsiaalmaksu summast).

Näide 1
Robert on FIE, töövabastusele eelneval aastal kalendriaastal maksis tööandja tema eest sotsiaalmaksu 894,76 eurot ja ettevõtjana maksis ta ise 442,91 eurot. Kokku maksti sotsiaalmaksu 1337,67 eurot, mille alusel arvutatud tulu on 4053,55 eurot. Kalendripäeva keskmine tulu on 11,11 eurot.

Näide 2
Vanaduspensionär Karl on FIE. Ta jääb haigeks. Eelneval aastal tema eest sotsiaalmaksu ei makstud. Karlil ei ole seega kalendripäeva keskmist tulu (s.o 0). Seetõttu talle hüvitist ei arvutata ega ka maksta. Seda sellepärast, et tal ei ole kohustust maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Näide 3
Maria töötab töölepingu alusel ja tegutseb ka FIEna ning omab mõlemal alusel ravikindlustuskaitset. Eelneval aastal arvestati tema eest sotsiaalmaksu 3302,95 eurot, kuid maksti sotsiaalmaksu 2292,51 eurot. Kuna Maria eest arvestatud sotsiaalmaksu summa on suurem, siis on talle kasulikum arvestada hüvitis nn töötaja skeemi järgi.

 

Allikas: Eesti Haigekassa